Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Leest u, voordat u uw bestelling plaatst, eerst onze algemene voorwaarden en productinformatie.

Na uw bestelling gaan wij er van uit dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met onze algemene voorwaarden.

 

1. Algemeen

 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van De Breinaald. 

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden voorwaarden of bedingen van derden niet door De Breinaald erkend.

De Breinaald behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de website van De Breinaald die met De Breinaald in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

 

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

- Alle aanbiedingen van De Breinaald zijn vrijblijvend en zolang de voorraad  strekt. 

- Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht is verzonden naar het door de klant opgegeven email-adres.

- De klant en De Breinaald komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra de orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van De Breinaald gelden, voor zover de wet toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

 

3. Prijzen en betalingen

- De Breinaald behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Dit geldt niet voor prijzen van bestellingen waarvan al een orderbevestiging naar de klant is verzonden.

- Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van een kennelijke vergissing of verschrijving. Voor de gevolgen van een kennelijke vergissing of verschrijving wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

- Alle prijzen op de website zijn in Euro's en inclusief 21% Btw, exclusief verzendkosten.

- Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding.

- Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

- Bij bestelling via de website kan op de volgende manieren worden betaald:

- betaling via IDEAL

- betaling door overschrijving naar de bankrekening van De Breinaald. Indien u kiest voor deze wijze van betalen, zal u bij uw orderbevestiging de benodigde bankgegevens van De Breinaald ontvangen. 

 

4. Leveringen

- Leveringen vinden plaats zolang de voorraad strekt.

- Bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden.

- Levering vindt plaats op het adres dat door de klant is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling.

- In het kader van de regels van koop op afstand zal De Breinaald bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is, om welke reden dan ook, ontvangt de klant binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling hierover bericht, en heeft de klant in dat geval het recht de bestelling zonder kosten of ingebrekestelling te annuleren.

- Aan de leveringsplicht van De Breinaald zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door De Breinaald geleverde zaken 1 keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

- De eigendom van producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan De Breinaald verschuldigd is, heeft voldaan.

- Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor rekening van de klant. 

- De klant is verplicht bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Daarbij dient de klant rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de website afgebeelde producten.

- Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de klant De Breinaald daarvan binnen 24 uur na aflevering op de hoogte te brengen. De Breinaald heeft dan de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Restitutie door De Breinaald zal plaatsvinden binnen 14 dagen nadat de retourzending door De Breinaald is ontvangen. 

- Iedere aansprakelijkheid van De Breinaald voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde inkomsten.

- Indien de klant, om welke reden dan ook, een product niet wenst af te nemen, heeft de klant het recht binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het product dit product aan De Breinaald te retourneren. Indien de klant gebruik wil maken van dit recht, dient de klant De Breinaald hiervan vooraf schriftelijk in kennis te stellen.

- De kosten voor retourzending komen voor rekening van de klant. Het verzenden van de retourzending geschiedt op eigen risico van de klant.

- De klant dient te bewijzen dat de retourzending tijdig is teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

- Retourzending dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat te verkeren. Indien een product door de klant is gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd is geraakt, vervalt het recht van ontbinding van de overeenkomst aangaande dit product.

- De Breinaald probeert de afbeeldingen en informatie die betrekking hebben op de producten en kenmerken daarvan zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De Breinaald garandeert echter niet dat alle producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. De minimale afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding en/of ontbinding van de afspraken.

- De hoogte van de verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht van de bestelling en de keuze van de klant om wel of niet verzekerd te laten verzenden.

- De Breinaald zorgt bij verzending ervoor dat de artikelen veilig en goed verpakt worden, om beschadigingen tijdens verzending zoveel mogelijk uit te sluiten.

 

Overmacht

De Breinaald is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen als gevolg van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.

Voorbeelden hiervan zijn vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer; ziekte en/of prive-omstandigheden, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van De Breinaald gelden uitdrukkelijk als overmacht.

In geval van overmacht is De Breinaald niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, de verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht. Tevens is De Breinaald gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering daarvan mogelijk blijft. In geen geval is De Breinaald gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen in geval van overmacht.

 

Gegevensbeheer

Indien de klant een bestelling plaatst bij De Breinaald, worden de gegevens van de klant opgenomen in het klantenbestand van De Breinaald.

De Breinaald houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie, en zal de gegevens van de klant niet verstrekken aan derden.

 

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Diverse

De Breinaald is gevestigd in Arkel, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60186607. 

Het BTW-identificatienummer is NL853800157B01.

 

Wij verzoeken u vriendelijk alle communicatie per email te versturen. 

Indien dit niet mogelijk is, kunt u ons postadres opvragen via debreinaald@hotmail.com

Aanbieding

Winter Trends nr. 56 € 5,95 € 2,95
© 2014 - 2018 debreinaald | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel